ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WR Verpakkingen

Artikel 1: Algemeen
Onder 
opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere wederpartij die met WR verpakkingen een overeenkomst aangaat of is aangegaan, dan wel om een offerte verzoekt.

Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan WR Verpakkingen, personeel en hulpkrachten van WR Verpakkingen en door WR Verpakkingen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden .

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en op alle overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige offertes en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden zal door de opdrachtnemer bij het uitbrengen van de eerste offerte of het aangaan van de eerste overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld. De voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website www.wrverpakkingen.nl.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor het aanbod te herroepen, zolang de opdrachtnemer het aanbod nog niet heeft aanvaard.

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte binnen de in deze offerte gestelde termijn of door een schriftelijke orderbevestiging of levering door de opdrachtnemer.

Artikel 4: Annulering en ontbinding
Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is na het tot stand komen van de overeenkomst niet meer mogelijk, tenzij de opdrachtnemer hiermee instemt na een schriftelijk verzoek van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan een van de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder niet tijdige of volledige betaling, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, alsook nog niet uitgevoerde overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen of verdere nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt ook indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, ingeval van faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsanering dan wel liquidatie van de onderneming.

Artikel 5: Hoeveelheden en maten
De door de opdrachtgever bestelde hoeveelheden/eenheden worden automatisch aangepast naar de door de opdrachtnemer gehanteerde minimum hoeveelheden/eenheden. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden/eenheden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, waarbij de mate van afwijking die de opdrachtnemer is toegestaan is bepaald in artikel 6: Toleranties. Al door de opdrachtgever opgegeven maten zijn bij benadering.

Artikel 6: Toleranties
Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.

Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat de opdrachtnemer geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan:

Voor papierwaren:

 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg;
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5.000 kg;
 • 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5.000 kg.

Voor kunststoffen of laminaten:

 • 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van tot 500 kg;
 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg;
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg.

Voor kartonnages:

 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg;
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tussen de 500 en 10.000 kg;
 • 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 10.000 kg.

Voor alle andere producten:

 • 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht tot 500 kg;
 • 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 500 t/m 1.000 kg;
 • 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht van 1.000 t/m 5.000 kg;
 • 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een nettogewicht boven 5.000 kg.

Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

Ten aanzien van materiaal geldt dat de opdrachtnemer geacht worden behoorlijk te hebben gepresteerd indien de afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de totale geleverde partij worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of beplakking geven geen recht tot reclame. Indien een verpakkingsassortiment is samengesteld uit verschillende basismaterialen dat wordt door de opdrachtnemer geen kleureenheid gegarandeerd.

Ten aanzien van gramgewichten geldt dat de toelaatbare afwijking in overeengekomen gramgewicht voor papier bedraagt:

 • t/m 39 gram/m | 8%
 • 40 tot 59 gram/m2 | 5%
 • 60 en meer gram/m2 | 4%

en voor cartonnages:

 • tot 500 gram/m2 | 5%
 • vanaf 500 gram/m2 | 8%.

 

Ten aanzien van de dikte geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:

 • kunststoffilm of laminaten t/m 40 mu | 20%
 • kunststoffilm of laminaten boven de 40 mu | 15%
 • aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander product) | 10%
 • andere materialen of combinaties | 15%

 

Ten aanzien van het formaat geldt dat de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:

 • papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm
 • papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte)
 • kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed 5 mm
 • kunststoffilm op rollen van 200 en breder | 2.5%
 • zakken uit kunststoffilm in uitgeslagen breedte | 10%
 • zakken uit kunststoffilm uitgesloten lengte | 10%.

De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.

Artikel 7: Prijzen en betaling
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventueel bijkomende kosten. De prijzen zijn op basis van de door de opdrachtgever gehanteerde minimumhoeveelheden.

Betaling dient plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na afloop van deze termijn is bij uitblijven van volledige betaling de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling niet plaatsvindt binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel niet plaatsvindt binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, is de opdrachtgever vanaf dat moment 1% contractuele rente per maand verschuldigd, alsook € 10,- administratiekosten. Voorts zal aanspraak worden gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden geacht 15% van de hoofdsom te belopen, met een minimum van € 250,-.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven in eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtnemer niet heeft voldaan aan alle verlichtingen uit alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Vervreemden of bezwaren van deze zaken door de opdrachtgever is in dat geval slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 9: Reclames
De opdrachtgever is verplicht om direct bij aflevering de zaken te (laten) onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Zichtbare gebreken en schades dienen door de opdrachtgever op de vrachtbrief of het afleverdocument te worden vermeld, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer wordt geacht de zaken in deugdelijke en onbeschadigde staat te hebben ontvangen. De zaken waar de klachten betrekking op hebben dienen voor onderzoek door de opdrachtgever beschikbaar te blijven, zoveel als mogelijk in de staat waarin zij zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de bewijslast ter zake het gebrek geheel bij de opdrachtgever komt te liggen.

Indien een klacht naar mening van de opdrachtnemer gerechtvaardigd is, is hij slechts gehouden de betreffende zaak te vervangen, dan wel de opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de opdrachtgever verschuldigde prijs van de betreffende zaak. Voorgaande is naar vrije keuze van de opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de betreffende zaak aan de opdrachtnemer te retourneren, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Klachten geven de opdrachtgever nadrukkelijk niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en geven de opdrachtgever evenmin het recht om tot enige verrekening over te gaan.

Artikel 10: Uitsluiting aansprakelijkheid en overmacht
De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van dat de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer in een dergelijk geval uitbetaald. Mocht de verzekering om wat voor reden dan ook niet tot uitbetaling overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie. Iedere verdere aansprakelijkheid, waaronder mede moet worden begrepen aansprakelijkheid voor afgeleide en gevolgschade, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

De door de opdrachtnemer opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de termijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat het naar de eisen van redelijkheid en billijkheid niet langer van de opdrachtgever kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de opdrachtgever de overeenkomst dan vloeit hieruit geen verplichting voor de opdrachtnemer tot het vergoeden van enige schade, door de opdrachtgever geleden.

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, een en ander ingevolge de wet en op grond van de geldende jurisprudentie. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer opgeschort, zolang de overmachtsituatie voortduurt. Bij blijvende overmacht is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder toekenning van enige schadevergoeding te ontbinden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst. Geschillen worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden WR Verpakkingen versie maart 2021